Zorg voor kwetsbare ouderen

Onder het basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg valt de zorg voor zowel vitale ouderen als ouderen met complexe problematiek.  Bij complexe problematiek is er sprake van een oudere persoon met  een of meer problemen die vaak met elkaar te maken hebben en/of elkaar kunnen versterken.  Bv problemen met het zien, het horen, het begrijpen of onthouden, lichamelijke handicaps, leven in isolement.

De medewerkers van de huisartspraktijk bieden een samenhangend zorgaanbod om (kwetsbare) ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Hierin werken wij nauw samen met de wijkverpleging en andere hulpverleners die gespecialiseerd zijn in ouderenproblematiek. Ook zijn we alert op het voorkomen en verergeren van medische problemen door het op tijd signaleren van aandoeningen waarvoor behandeling of begeleiding mogelijk is.  Naast behandeling waar mogelijk hebben wij aandacht voor behoud van of herstel van gezondheidsproblemen, zelfredzaamheid en ervaren kwaliteit van leven. Samen met de patiënt maken we steeds weer een afweging van individuele mogelijkheden en prioriteiten.